وبلاگ

سیکل تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه با اقتصاد ایران

سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران

مقدمه

چرخه هاي رکود و رونق در کشورهاي مختلف با چرخه تجاری آمریکا مرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیشبینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم براي کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکلهای تجاري آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک VAR می باشد.
یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال هاي 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دورههای رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاري ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترك بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوي ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهاي توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوك برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *