زعفران

زﻋﻔﺮان ﯾﺎ زرﭘﺮان (نام علمی: crocus sativus) ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ از ﺗﯿﺮه زﻧﺒﻘﯿﺎن، سرده زﻋﻔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادویه در آشپزی ﮐﺎرﺑﺮد دارد. کلاله و خامه زرﺷﮑﯽ رﻧﮓ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﺟﻤﻊآوری و ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد، و از آن ﺑﺮای ﭼﺎﺷﻨﯽزﻧﯽ و رﻧﮓ دﻫﯽ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. زﻋﻔﺮان ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮانﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ادوﯾﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 5000 دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد.
رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ایران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.و در ﻗﺮن ۱۲ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از 90٪ زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان و چین ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل 572/48 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ. ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ و ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ بالا، از روشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻒ زﻋﻔﺮانﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زعفران

ریشه نام

ریشه نام

در لغتنامه ریشه‌شناسی آنلاین آمده‌است که واژه زعفران از طریق زبان عربی به زبان‌های دیگر راه یافته و اصل ریشهٔ آن نامعلوم است. هرچند که احتمالاً زَعفَران یا زفران معرب واژهٔ زَرپَران در فارسی بوده باشد.

مشخصات

مشخصات

زعفران گیاهی کوچک و چندساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر است. از وسط پیاز یا قاعده‌یِ ساقه، تعدادی برگ باریک و دراز خارج می‌شوند. از وسط برگ‌ها، ساقه‌ای گلدار بیرون‌می‌آید که به یک تا سه گل منتهی می‌شود. گل‌ها دارای ۶ گلبرگ بنفش‌رنگ هستند که ممکن است در بعضی واریته‌ها به رنگ گلی یا ارغوانی باشند. گل‌ها دارای ۳ پرچم و یک مادگی منتهی به کلالهٔ سه‌شاخه به رنگ قرمز متمایل به نارنجی هستند. قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله سه‌شاخه است که به نام زعفران مشهور است و معطر و کمی تلخ است.

مشخصات گلبرگ

مشخصات گلبرگ

برگ زعفران معمولاً از ۱سانتی‌متر تا ۴ سانتی‌متر می‌باشد، زعفران برگ‌های نوک تیز دارد که روی آن‌ها تیره‌تر و زیر شان روشنتر است. شدت این تفاوت در گونه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. ضخامت برگ هم ممکن است در ارقام مختلف زعفران مانند خزری، زاگرسی، سفید، بنفش، زیبا و جوقاسم کم یا زیاد باشد.

کلاله

کلاله

مهم‌ترین بخش گل زعفران است که «زعفران» از آن بدست می‌آید. «کلاله» به بخش‌های مختلف «سَرگل»، «پوشال»، «دسته»، و «کُنجه» تقسیم می‌شود. مرغوبترین زعفران از «سرگل» کلاله بدست می‌آید که سرخ‌ترین بخش آن است. رنگ کلاله که به میزان کارتنویید و لیکوپن موجود در آن بستگی دارد، از قرمز پررنگ تا نارنجی کمرنگ دیده شده‌است. کلاله سه‌شاخه‌است و اندازهٔ آن نسبت به خامه که تعداد آن نیز سه عدد می‌باشد، متفاوت است. ممکن است بلندتر، کوتاه‌تر، و برابر با آن باشد. همچنین طول آن نسبت به گلبرگ‌ها نیز متفاوت است. در ایران همهٔ گونه‌های مختلف بلندتر، کوتاه‌تر و تا اندازه‌ای برابر زعفران وجود دارند. لبه کلاله در انتهای آن حالت چین‌خورده دارد که در برخی ارقام زعفران بسیار بیشتر دیده می‌شود. عرض دهانهٔ آن نیز بستگی به گونه‌های آن از پهن تا نازک می‌باشد. رنگ لبهٔ انتهایی کلاله دارای رگه سفیدی است که بسته به گونه‌های متفاوت، می‌تواند کم یا زیاد باشد.

زعفران
زعفران

خامه

خامه

زردرنگ است که در برخی گونه‌ها مانند زعفران خزری بسیار پررنگ و در گونه‌هایی دیگر مانند زعفران زاگرسی کمرنگ تر می‌باشد. این تفاوت رنگ به نسبت کارتنویید موجود در آن‌گونه بستگی دارد

چَمچه

چَمچه

اولین اندامی است از زعفران که به محض جوانه زدن و به شکل برگی سوزنی در سطح خاک دیده می‌شود. چمچه‌ها در برخی ارقام بسیار بلند هستند و اکثراً در ارقام پابلند زعفران دیده می‌شوند. در بیشتر ارقام متوسط آن نیز وجود دارند و در ارقام پاکوتاه زعفران به صورت بسیار کوتاه نیز دیده می‌شوند.

سوخ (پیاز)

سوخ (پیاز)

شکل عمومی سوخ می‌تواند بیضوی پخ، لوزی، تخم‌مرغی، دایره‌ای یا بیضوی پهن باشد. یکی از صفات مورد بررسی پهنای گردن آن می‌باشد که ممکن است خیلی باریک، باریک و تا بسیار پهن دیده شود. شکل قاعدهٔ پیاز زعفران ممکن است گرد یا تورفته باشد. دیده شده که ضخامت قطر آن در ابتدا و انتها و وسط سوخ شکل آن را متفاوت کرده‌است. شکل سوخ از لحاظ استفادهٔ بازار از صفات بسیار مهم آن می‌باشد. در پیاز زعفران حالت چندقلویی نیز، چنانچه در بیشتر گیاهان دارویی که دارای پیاز هستند، با درصد بسیار پایینی وجود دارد.
پیاز زعفران دارای الیاف قهوه‌ای‌رنگ است که در برخی گونه‌ها بسیار فشرده و در گونه‌هایی دیگر کم‌پشت‌تر می‌باشد و از ورای آن رنگ سفید پیاز به وضوح دیده می‌شود.

شرکت نسل برتر خاورمیانه

شرکت نسل برتر خاورمیانه به منظور ترویج هنر ایرانی و اسلامی قابلیت عرضه تمام محصولات را در تمامی ابعاد و رنگ ها در بسته بندی های شکیل و صادراتی تحت برند میلیو گروپ دارد.
به امید آن روز که هنر ایرانی و اسلامی تحت پرچم کشور عزیزمان ایران در تمام جهان عرضه شود که با ارزآوری مناسب کمک به چرخه اقتصاد خارجی کشور شود.